Association SAVREMIE
h1
h2
You are here:Current projects»Проект: Минерални пътеки. Ваканции и природа за миг. (MINERAL PATHS)»ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ: ВАКАНЦИЯ И ПРИРОДА ЗА МИГ, с акроним МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ (MINERAL PATHS)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ: ВАКАНЦИЯ И ПРИРОДА ЗА МИГ, с акроним МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ (MINERAL PATHS)

Дата на провеждане: 25 юни 2021 г. от 12:30 часа

Място на провеждане: гр. Сандански, адрес: ул. Георги Казепов № 1 (в голямата конферентна зала на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“

Проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)» се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

Целта на проект „MINERAL PATHS” e опазване, защита, популяризиране и развитие на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността в трансграничния регион. Постигането на тази основна цел трябва да рефлектира позитивно върху развитието на туристическия сектор в целевия регион чрез увеличаването на броя на посетителите, привлечени от предлаганите интегрирани СПА услуги в целевия регион.

Сдружение СЪВРЕМИЕ е един от партньорите в проекта и отговаря основно за разпространение на информация за изпълнението на дейностите по проекта и за популяризиране на постигнатите резултати сред целевите групи и широката общественост.

В рамките на информационния ден ще бъде направено цялостно представяне на проекта, на партньорите, на всички дейности и на очакваните резултати.

Ще споделим информация за текущите дейности и постигнатите резултати до момента.

Вход свободен. Не е необходима регистрация.

Оставаме на разположение за допълнителна информация и въпроси на посочените по-долу контакти:

Сдружение СЪВРЕМИЕ
тел: 0876 882050
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.savremie.org


Настоящата публикация е създадена в рамките на проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)». Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националните фондове на страните по Втора покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“

Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от сдружение СЪВРЕМИЕ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изпълнени проекти
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner